A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Губарівська гімназія"
Богодухівської міської ради
Богодухівського району Харківської області

Доступ до публічної інформації

Додаток 1

до наказу по КЗ «Губарівська гімназія»

від 02.01.2024 № 12

ПОРЯДОК роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою до Комунального закладу «Губарівська гімназія» Богодухівської міської ради

І. Загальні положення

Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою визначення основних вимог до організації розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому громадян директором КЗ «Губарівська гімназія»

ІІ. Порядок опрацювання та розгляду письмових звернень

1. Письмове звернення – це викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, що направлені поштою або передані громадянином особисто чи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені згідно з чинним законодавством.

2. Письмові звернення можуть бути:

індивідуальні – звернення, що подані окремою особою;

колективні – звернення, що подані групою осіб;

повторні:

а) викладені громадянином або групою осіб у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги виключно з тих питань, які вже були викладені в попередніх зверненнях і які розглянуті по суті, при цьому немає нових даних або фактів, що потребують додаткового вирішення;

б) якщо у зверненні оскаржуються рішення, прийняті при попередньому розгляді у Управлінні освіти, молоді та спорту;

в) якщо у зверненні повідомляється про несвоєчасний розгляд питань, коли термін розгляду порушено і заявник не отримав відповіді;

г) не вирішені по суті чи не в повному обсязі розглянуті питання, підняті в попередньому зверненні;

д) дублетні – це пропозиції, заяви, скарги одного й того ж громадянина (або однієї і тієї ж групи осіб) з одного і того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня або інших установ, організацій, ЗМІ за належністю до облдержадміністрації для їх вирішення по суті, якщо останні вже отримали звернення відповідного змісту, при цьому дублетні звернення до групи повторних звернень не відносяться;

ж) анонімні – письмові звернення, не підписані автором (авторами), без зазначення місця проживання, а також такі, по яких неможливо встановити авторство.

3. Листи громадян, що надійшли на адресу школи поштою, отримує секретар та в день отримання передає директору для розгляду.

4. Відповідальний за ведення діловодства за зверненнями громадян, після візування:

перевіряє наявність конверта та додатків до листа, а також його відповідність вимогам, що зазначені у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»;

визначаює суть, характер і короткий зміст звернення;

перевіряє, чи є воно повторним або дублетним;

реєструює в журналі пропозицій, заяв та скарг (прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання або роботи, телефон заявника, назву організації, індекс, дату супровідного листа, якщо звернення надійшло з інших органів, дати і реєстраційні індекси попередніх звернень), робить позначку «повторно», якщо звернення є таким, та додає особову справу заявника з попереднім зверненням і листуванням по ньому .

5. Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернень у школі здійснюється у день надходження.

6. Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України або Голови Верховної Ради України, розглядаються особисто директором школи, а в разі його відсутності – заступником директора з навчальної роботи, на якого покладено виконання обов’язків директора.

7. Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім’я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження. Копія такого звернення залишається у провадженні відділу.

8. Рішення про повернення звернення авторові приймає директор школи. Відповідь заявнику з роз’ясненням ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» готує директор. Відповідь надається заявнику за підписом директора

9. Анонімні звернення розгляду не підлягають.

10. Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень школи, пересилаються для розгляду за належністю органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не більше 5 робочих днів із дня надходження до школи, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

11. Опрацьовані реєстраційно-контрольні картки разом із зверненнями передаються під підпис у журналі обліку пошти.

12. Якщо виконавців декілька, вноситься пропозиції щодо визначення одного виконавця для збору та узагальнення інформації, підготовки відповіді заявнику або проекту відповіді, якщо звернення розглядається на виконання доручень органів влади вищого рівня.

13. Контролю за вирішенням питань, що зазначені у зверненнях громадян, підлягають:

листи, про результати розгляду яких необхідно повідомити органи влади вищого рівня або організації;

листи, в резолюції по яких указано конкретні завдання та терміни.

14. Контроль за своєчасним розглядом звернень покладається на директора.

15. Термін розгляду звернень установлюється директором відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту надходження звернення приймає директор на підставі обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене заявника.

16. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймає директор ліцею.

17. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.

ІІІ. Порядок організації і проведення особистого прийому громадян

у КЗ «Губарівська гімназія»

1. Прийом громадян здійснюється директором закладу та заступниками директора на робочих місцях.

2. Інформація про порядок особистого прийому громадян і графік прийому розміщуються на веб-сайті та у приміщенні закладу.

3. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах із цими громадянами (крім неповнолітніх дітей). Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

4. Особистий прийом громадян проводиться згідно із затвердженими графіками.

4.1. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», проводиться особисто начальником відділу першочергово у дні прийому згідно з графіком.

Відповіді на звернення, що отримані на особистому прийомі, надаються заявникам посадовими особами відповідно до доручення директора або особисто.

ІV. Вирішення питань, що порушені у зверненнях громадян, і надання відповідей заявникам

1. Відповідальні, які розглядають звернення громадян, зобов’язані уважно вивчити зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби вивчати матеріали та з виїздом на місця перевіряти факти, що викладені у зверненні, уживати інших заходів для об’єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з’ясовувати обставини, усувати причини та умови, які спонукають громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

При здійсненні перевірок за зверненнями громадян у разі необхідності спілкуються з їх авторами, з’ясовують усі порушені питання та обставини, ґрунтовно аналізують отриману інформацію, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.

2. За результатами розгляду звернення складається мотивований висновок, який має містити об’єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів, на підставі якого готується і надається інформація разом з копією або проектом відповіді заявнику.

Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам.

3. За результатами розгляду звернень надається письмова відповідь заявникам за підписом начальника відділу освіти.

4. Якщо звернення контролювалося органом влади вищого рівня, то інформації готуються і цьому органу.

5. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику покладається на посадових осіб, яким доручено розгляд звернень.

6. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи, заявникам надані вичерпні відповіді. Не допускається визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

7. Відповідь інвалідам Великої Вітчизняної війни, звернення яких надійшли до відділу освіти, молоді та спорту надаються за особистим підписом начальника або згідно з дорученням – керівним працівником облдержадміністрації.

8. Проекти відповідей готують виконавці, згідно з резолюціями після чого надсилають заявнику не пізніше ніж за 2 робочих дні до настання терміну виконання.

9. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється на ім’я того громадянина, чий підпис у зверненні перший або адреса якого вказана.

10. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована справа зберігається в установленому порядку. У разі одержання повторного звернення або надходження додаткових документів вони підшиваються до цієї справи. Забороняється зберігання справ у виконавців.

ФОРМА ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень